Masz dość nierównego zaangażowania i wtopionych wojen przez nieoddane ataki? Pukier Cuder zaprasza!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.