Varoņiem nepalielinās опыт?


#1

Screenshot_20171108-135625|281x500
Vienam varonim kaut kādā veidā ir palielinājies un vairs nepalielinās, pārējiem viesiem 0. Nespēlēju ilgi, bet tāpat pēc katras cīņas tai pieredzei taču bija jāpalielinās.


#2

What is your question?

Kads ir tavs jautajums? :slight_smile:


#3

Es nevaru palielināt varoņiem līmenī un pieredzi


#4

Heroes “level up”, then “ascend”. Have you tried to ascend your hero?

Varoņi “uz augšu”, tad “pacelties”. Vai esat mēģinājis pacelt savu varoni?


#5


Man nedod iespēju palielināt līmenī vai pacelt uz augšu, visi resursi ir, bet neļauj to pogu nospiest.


#6


#7

Leveling up your hero is a two step process.

  1. Click [Level Up] and feed low-level heroes until you hit Maximum (it will be green across).

  2. Now Click [Ascend]. After ascending, you will return to Level Up.

Alternate until your hero reaches actual maximum:
3* = 50, >>>
4* = 70, >>>>
5* = 80, >>>>

See the picture? See the words at the bottom? It will tell you how many levels to level up before you click Ascend.


Jūsu varonis ir vērsts uz divu līmeņu procesu.

  1. Noklikšķiniet [Līmeņa uz augšu] un pabīdiet zema līmeņa varoņus, līdz jūs nospiežat Maksimumu (tas būs zaļš pāri).

  2. Tagad noklikšķiniet uz [Augošā secībā]. Pēc augšupejošas, jūs atgriezīsieties uz līmeni uz augšu.

Vietnieks, kamēr jūsu varonis sasniedz faktisko maksimumu:
3 * = 50, >>>
4 * = 70, >>>>
5 * = 80, >>>>

Skatīt attēlu? Skatiet vārdus apakšā? Tas jums pateiks, cik daudz līmeņu līmenim pirms jūs noklikšķiniet uz pacelties.


#8

Es paņēmu level UP, bet man nedod palielināt līmeni un pieredze arī visu laiku paliek 0, kaut arī esmu cīnijusies pieredze nepalielinās


#9

To level up a hero, you must feed other (lesser) heroes to it. Click the hero, scroll down to any available heroes you don’t care about, click on them to highlight them. Then click the Level Up button:

You will get more experience pointe feeding the same colors to your level up hero. If it is red, feed it lesser red heroes. (Don’t use 3*, 4*, or 5*!)

Lai paaugstinātu varoni, jums ir jābaro ar citiem (mazākiem) varoņiem. Noklikšķiniet uz varoņa, ritiniet uz leju līdz visiem pieejamiem varoņiem, kurus jūs neinteresē, noklikšķiniet uz tiem, lai tos iezīmētu. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Augšup:

Jūs iegūsiet vairāk pieredzes, ko pointe baro tādas pašas krāsas jūsu līmeņa augumam. Ja tas ir sarkans, barojiet to mazāk sarkaniem varoņiem. (Nelietojiet 3*, 4* vai 5*!)


#10

Paldies , beidzot visu sapratu, viss izdevās. PALDIES par palīdzību :slight_smile:


#11

Es priecājos palīdzēt! Veiksmi! :wink: