Σφάλμα στο βίντεο σε αφήνει να το δεις αλλά μετά δεν μπορείς να το κλείσουμε και μόλις πατάς το κουμπί για την συμμαχία σε πετάει έξω

Σφάλμα στο βίντεο σε αφήνει να το δεις αλλά μετά δεν μπορείς να το κλείσουμε και μόλις πατάς το κουμπί για την συμμαχία σε πετάει έξω.

Google translate:
A video error lets you see it but then you can not close it and just hit the alliance button to throw you out

I think you mean after watching the commercial?

Όχι ότι από τα δύο και να κάνω πρώτα το ίδιο αποτέλεσμα έχει με πετάει έξω.

Αποκτήστε το Outlook για Android

Ότι και να κάνω πρώτα το αποτέλεσμα είναι ίδιο το βίντεο δεν κλείνει και το chat με πετάει έξω.

Im sorry, my translation program is having a hard tine with Greek. I think you are having problems with Mystic Vision.

There is currently a known issue on Android where Mystic Vision crashes/freezes after watching a video ad and no rewards are given. This should be solved by downloading the most up-to-date version of the game.

Λυπάμαι, το μεταφραστικό μου πρόγραμμα έχει σκληρό χρόνο με τα Ελληνικά. Νομίζω ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Mystic Vision.

Υπάρχει επί του παρόντος ένα γνωστό ζήτημα στο Android, όπου το Mystic Vision καταρρέει / παγώνει αφού παρακολουθήσει μια διαφήμιση βίντεο και δεν δίνεται καμία ανταμοιβή. Αυτό θα πρέπει να επιλυθεί με τη λήψη της πιο ενημερωμένης έκδοσης του παιχνιδιού.

I make instal the game over 5 time the problem is here i have 3 accound in the game is secod Day with this problem. Papivola Foumantzou and Zamanfou is the name of the accound no Lucky for me i hope to fix the problem.

If you have same issue on all 3 accounts I think you need to open a ticket.

Yes i have this problem and this 3 accound i dont now the cost of this Lucky tichet.

Contact SG (“submit a ticket”) here:

https://support.smallgiantgames.com/hc/en-us/requests/new

The ticket costs nothing, though it may take time. :slight_smile:

I dont fine this sg the problem Steel there i am very sad.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.