Tôi cần giúp đỡ

Tôi không thể liên lạc với chăm sóc khách hàng

Ban chon “Menu” trong game, sau do bam vo “options”, bam vo tab “support”, o duoi co nut “support”. Ban can gi thi xem muc luc. Hoac keo xuong duoi chon “contact”. Chon “When to contact Customer Support”. Keo xuong duoi, chon “no”, roi bam “contact us”.

Cookie Settings