Przestańcie losować bohaterów bo i tak ich osłabią

SG spada na psy nie dajcie się nabrać

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings