Heroes trainingza

Za co dostałem zakaz wstępu na główny czat? I proszę banować tych co zgłaszają bez uzasadnienia

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings