Brak wyszukiwania sojuszu

Nie mogę wyszukać danego sojuszu i inni też chociaż wszystcy wpisuja prawidłową nazwę. Dlaczego???

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Cookie Settings