Azerbaijan flag

Hello . Please give Azerbaijan flag icon. I wait this icon 20 days.